Mã GSC
Last Updated:

Cập nhật ngày 18/04/2022

Sửa lỗi

- Alonhadat: Sửa lỗi đăng tin

Tính năng

- UI/UX: Thêm mới/Chỉnh sửa bất động sản nay sử dụng tính năng up ảnh mới, hỗ trợ kéo-thả, tối đa 6 ảnh

- UI/UX: Ở Trang Lịch, hoặc mục Lịch đăng tin trong Chỉnh sửa BĐS, nếu tin đã đăng thành công trước đó thì sẽ có ký hiệu liên kết ngoài 🔗 phía sau.

- Các bảng sẽ hiển thị mặc định theo thứ tự thời gian giảm dần (descending)

- Chỉnh sửa giao diện cho mobile