Mã GSC
Last Updated:

Dành cho nhà đầu tư

Trách nhiệm với các nhà đầu tư của chúng tôi:

Chúng tôi sẽ hợp tác vì lợi ích lâu dài của tất cả các nhà đầu tư.

Chúng tôi sẽ kiểm soát chiến lược kế hoạch để đảm bảo đạt doanh số đề ra hàng năm.

Chúng tôi sẽ điều chỉnh ngay khi có sự việc nằm ngoài dự định và cam kết đạt sự đồng thuận của tất cả các nhà đầu tư.

Trách nhiệm của chúng tôi là áp dụng đối với tất cả các nhà đầu tư không quan trọng tỉ lệ sở hữu.

Đây là những điều tạo nên một startup chuyên nghiệp ngay khi còn là "hạt giống".